Manastir Bodjani sa crkvom Vavedenja
Presvete Bogorodice i Tvrdjava Bač (slike dole)

Na severu Bačke oko desetak kilometara od Starog
Bača, podje se prema Vajskoj, pravo putem i dodje
do Bodjana i manastira sa leve strane. Ovaj manastir
sa crkvom posvećenoj Vavedenju Presvete
Bogorodice dugačak je 17 m a širok 6 m.
Zidovi su debljine 1 m. Fasada hrama je bez ukrasa.
Ktitor manastira je bio bogati trgovac Bogdan
uz dozvolu ugarskog kralja Matije Korvina.
Hram je izgradjen 1478 god a konačno završen 1722g.
Vise puta je rušen i obnavljan. Crkvu je oslikao 1737g.
Hristifor Žefarević. Bodjansko slikarstvo predstavlja
novinu u srpskom slikarstvu i nazvan je"prelazni
period". Ikonostas je u duborezu sa 39 ikona i
izradili su ga Vasilije Romanović i Jova Vasiljević
a radjen je izmedju 1745-1748 god. Konak je završen
1790 god. Nakon velike seobe Srba, Bodjani su jedno
vreme bili sedište episkopa. Početkom 18 veka u
manastiru je radila bogoslovska skola. U okviru
konaka nalazi se mala kapela sa izvorom na kome
se po predanju ktitor ovog manastira Bogdan
koji je imao bolesne oči, umio i ozdravio.
Iz zahvalnosti na tom mestu je podigao ovaj manastir
koji je prvobitno bio brvnara. Kompleks manastira ima
veliki i uredjen park. Manastir je muški i aktivan.


Tvrdjava Bač

Desetak km pre manastira Bodjani nalazi se u mestu
Bač srednjevekovna tvrdjava. Prvi tragovi potiču iz
doba Justinijana 535 god. Neko vreme je bio i
Avarsko utvrdjenje. Za vreme vladavine Arpadovića
bio je kraljevski grad i sedište biskupije.1241 god
grad su razorili Mongoli. Za vreme ugarskog kralja
Karla Roberta Anžujskog na tom istom mestu
podignuta je današnja tvrdjava 1338-1342 god.
Danas je to najstarija tvrdjava u Vojvodini podignuta
na manjem ostrvu nastalom meandrom reke
Mostonge
koja je presušila.

Tvrdjava i manje naselje oko nje tog doba, spada u
"vodene gradove". Bila je opasana sa svih strana
vodom a u tvrdjavu se ulazilo preko pokretnog
drvenog mosta. Nakon Mohačke bitke 1529 god.
grad i tvrdjavu osvajaju Turci. Iz tog perioda potiču
zapisi u putopisima Evlije Čelebije. Bač postaje deo
segedinskog sandžaka. Za vreme Rakocijeve bune
1703-1711 god. Tvrdjava biva spaljena i napuštena
nakon čega vise nije obnavljana.
Danas se u tvrdjavi izvode arheološka iskopavanja.